Przyrodnicze

PRZYRODNIK- PRZYRODNICZKA *

 1. Rozpoznał/a po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew).
 2. Rozpoznał/a na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
 3. Uczestniczył/a w wycieczce do lasu, ułożył/a i przedstawił/a w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie.
 4. Samodzielnie lub z zastępem zasadził/a drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole.

PRZYJACIEL PRZYRODY * *

 1. Wskazał/a na mapie Polski parki narodowe oraz znajdujące się w okolicy (np. w gminie lub powiecie) rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i wybrane pomniki przyrody. Potrafi wyjaśnić cele, dla których je utworzono.
 2. Uczestniczył/a w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Zachowywał/a się zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
 3. Brał/a udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w parku, na szlaku turystycznym, podczas imprezy ekologicznej.
 4. W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, dba o wykorzystanie surowców wtórnych.

ZNAWCA PRZYRODY * * *

 1. Skompletował/a biblioteczkę (książki, artykuły, foldery, adresy stron internetowych) o tematyce ekologicznej.
 2. Poznał/a zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce.
 3. Wziął/ęła udział w akcji na rzecz ratowania lub ochrony środowiska naturalnego.
 4. Przygotował/a i przeprowadził/a zbiórkę na temat znaczenia przyrody dla zdrowia człowieka oraz o potrzebie jej ochrony przed zagrożeniami cywilizacji.
 5. Zapoznał/a się z celami i działaniami kilku wybranych organizacji ekologicznych.

EKOLOG * * * *

 1. Poznał/a systematykę roślin. Poznał/a rośliny chronione w Polsce.
 2. Poznał/a systematykę zwierząt. Poznał/a zwierzęta chronione w Polsce.
 3. Przedstawił/a w interesującej formie bogactwo polskich lasów, znaczenie lasów dla przyszłości człowieka na Ziemi.
 4. Wskazał/a zagrożenia występujące w polskich lasach i dotyczące drzew, ptaków i zwierząt.
 5. Poznał/a zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce.
 6. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.